logo TH | EN

bgผ่อนบ้าน ผ่อนสั้น หรือ ผ่อนยาว

การเลือกว่าผ่อนยาวหรือผ่อนสั้นแบบไหนจะดีกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับภาระที่ต้องผ่อน ว่าผ่อนอะไร หากคุณผ่อนสั้น ก็สามารถปลดภาระได้เร็ว แต่ถ้าหากคุณผ่อนยาวดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้น ทวีขึ้นเป็นเท่าตัวในเวลาไม่นาน ดังนั้น หากคุณมี ภาระการผ่อนบ้าน มีหลักในการพิจารณาดังนี้

การผ่อนบ้าน

หลายคนเลือกผ่อนยาวดีกว่า จะได้ผ่อนจ่ายในแต่ละเดือนน้อยๆ นานๆ ไม่ต้องเร่งรีบ แต่หลายคนก็เลือกผ่อนสั้น ดีกว่า เพราะแนวโน้มดอกเบี้ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้น หากผ่อนนานไปดอกเบี้ยจ่ายอาจสูงกว่าเงินต้นได้ ไม่ว่าผ่อนยาวหรือผ่อนสั้น ล้วนแล้วแต่อยู่ที่ผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระได้ขนาดไหน หากคุณเป็นผู้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายมาก ควรเลือกผ่อน ยาวไว้ก่อน เนื่องจาก จะได้มีระยะเวลาในการผ่อนที่นานขึ้น และมีภาระในการผ่อนต่อเดือนที่ไม่สูงมากนัก หากถึงช่วง จังหวะหนึ่งที่มีความสามารถในการชำระได้มากขึ้นก็สามารถนำเงินก้อนมาโปะ หรือปิดภาระหนี้ได้ เนื่องจากยิ่งโปะมาก เท่าไหร่ ดอกเบี้ยจ่ายก็ลดลงไปมากเท่านั้น เพราะดอกเบี้ยบ้านมีการคิดคำนวณแบบลดต้นลดดอก หากผู้กู้มี ความสามารถจ่ายชำระหนี้ได้มากขึ้น เมื่อจ่ายคืนมาก ดอกเบี้ยจ่ายคงเหลือก็จะลดลงตามไป แต่ถ้าคุณไม่มีภาระหนี้ใดๆ และคิดว่ามีกำลังความสามารถในการผ่อนสั้นได้ เพราะเกรงว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในอนาคตจะทำให้ต้องเสีย ดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้น ก็สามารถเลือกแบบผ่อนสั้นได้ ตามความสามารถในการผ่อน ทั้งนี้ การเลือกผ่อนสั้นก็ไม่ควรจำกัด ตนเองมากจนเกินไป ทำให้ไม่สามารถนำเงินที่มีไปลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในอนาคต หรือเป็นการตัดโอกาสการทำ ธุรกิจที่ต้องการไป เพียงเพื่อต้องการปิดภาระหนี้การผ่อนบ้านให้หมดโดยเร็ว

ผ่อนยาว

เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการทยอยชำระเงินต้น และดอกเบี้ย อย่างค่อยเป็นค่อยไป ใช้ปริมาณเงินในการผ่อนไม่มาก ทำให้มีความคล่องตัวในการใช้จ่าย เป็นผู้ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ต่ำ มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ และไม่กังวล ในเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ย หากดอกเบี้ยสูงขึ้นในอนาคต

ผ่อนสั้น

เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการหมดภาระในการผ่อนเร็ว เป็นเจ้าของทรัพย์สินเร็ว แต่ต้องมีความอดทนและมีวินัยในการผ่อน เนื่องจากต้องใช้ปริมาณเงินสูงสำหรับการผ่อนในแต่ละงวด เป็นผู้ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้สูง มีรายได้สม่ำเสมอ และกังวลกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghbank.co.th/th/content.php?id=19